Viktor Vallo: Napriek hospodárskej kríze máme za sebou priaznivý rok

Prinášame vám rozhovor Jána Mihu ml. so starostom Terchovej Viktorom Vallom.

Skôr než si sadneme k štedrovečernému stolu, budeme mať v ruke noviny Terchová. Koniec roka je vždy príležitosťou obzrieť sa za sebou a zhodnotiť práve odchádzajúci rok. Aký bol teda rok 2009 z pohľadu prvého muža v obci?

Predchádzajúci rok sa mi javí napriek hospodárskej kríze ako značne priaznivý pre rozvoj obce z hľadiska stabilizácie a ďalšieho budovania infraštruktúry. Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie programov rozvoja z vlastných zdrojov, zo štátnych prostriedkov, ako aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Z vlastných prostriedkov sme vybudovali chodník Ústredie – Diery v objeme cca 2,5 mil. Sk, keď takmer 11 miliónovú investíciu uvedeného úseku odvodnenia cestného telesa realizoval Žilinský samosprávny kraj. Akciová spoločnosť Sevak Žilina pokračovala aj v tomto roku v rozširovaní hlavnej vetvy vodovodu Krivánska rizňa – III. etapa, z Bieleho Potoka na Solisko, v objeme 59 mil. Sk. Žilinský samosprávny kraj teraz koncom roka vybudoval nové živičné povrchy ciest III. triedy Ústredia – Vrátna výťah, vrátane Štefanovej, za cca 34 mil. Sk. Z dotácie Ministerstva školstva SR sme v tomto roku previedli zatepľovanie školských objektov a rekonštrukciu kanalizácie v hodnote 4 mil. Sk. Z rezervy vlády sme so spoluúčasťou obce vybudovali detské ihrisko v Ústredí v hodnote 2 mil. Sk. Zo štátnych prostriedkov v súčasnosti realizujeme 1. etapu kamerového systému v Ústredí s napojením na monitoring polície v hodnote 0,5 mil. Sk. Z fondov Európskej únie sme získali finančné zdroje na akciu Prívod vody zo zdroja Balátovia, s následným vybudovaním línie Balátovia – Gregušovia, s 218 prípojkami v objeme 93 miliónov Sk. V tomto mesiaci sme začali s úplnou rekonštrukciou a nadstavbou Materskej školy v Ústredí a rekonštrukciou areálu Základnej školy Struháreň. Objem fondových prostriedkov s 5 % spoluúčasťou obce je cca 30 mil. Sk. Asi v polovici roka 2010 dobudujeme 14 bytových jednotiek v Struhárni u Gregušov v objeme cca 28 mil. Sk. Túto bytovku financujeme úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj z dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. S výdatnou pomocou Elektrovodu Žilina, a. s., sme v tomto roku opravili a vymenili časť lávok a rebríkov v Jánošíkových Dierach. Hodnota diela je cca 0,4 mil. Sk. Tu by som chcel poďakovať za aktívnu pomoc Jožovi Mičovi, Horskej službe, Poľovníckemu združeniu Vrátna, Poľovníckemu združeniu Jánošík, Jaskyniarskemu spolku, Rybárskemu spolku, Spolku chovateľov poštových holubov a Združeniu turizmu Terchová. Bol to skvelý príklad spolupráce obce a záujmových združení a spolkov. Na záver spomeniem ešte jednu výhodnú investíciu, a to výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorú zrealizovala ako vyvolanú investíciu firma Lidl Slovensko pri výstavbe svojej predajne.

Realita a naše predstavy sa nie vždy stretnú v jednom bode. Čo sa nám, Terchovcom, podarilo a kde by sme mali ešte pridať?

Realita a naše predstavy… Domnievam sa, že sme si od revolúcie za tých dvadsať rokov vytvorili vynikajúci právny i faktický vzťah k súkromnému vlastníctvu. Je to pochopiteľné a chvályhodné, avšak vo vzťahu k verejnému, v tomto prípade k obecnému vlastníctvu, je (našťastie nie v celkovom meradle) naše právne vedomie dosť abstraktné, nedokonalé až bagatelizujúce. Veď ako ináč si vysvetlíme každoročný vznik niekoľkých desiatok čiernych skládok rôzneho odpadu (za účelom ušetrenia niekoľkých eur, ináč to nechápem, pretože zber odpadu prevádzame v dedine i v osadách pravidelne a dôsledne), znečisťovanie, dokonca poškodzovanie obecných komunikácií!? Likvidácia čiernych skládok a opravy komunikácií idú z obecných peňazí, pričom v konečnom dôsledku sa tieto prostriedky môžu vynaložiť účelnejšie a efektívnejšie, napríklad do mládežníckych aktivít. V takomto chápaní dôsledkov svojho konania budeme musieť pridať.

Chudoba sa stáva realitou aj v našej obci. Ešte som síce nevidel nikoho žobrať na ulici, ale predsa, aké poznatky máš v tomto smere? Je v našej obci veľká nezamestnanosť?

Podľa mňa „vidieť niekoho žobrať na ulici“ nie je dostatočným aspektom na meranie chudoby medzi nami. Chudoba je sociálny fenomén, ktorý sprevádza ľudstvo azda od jeho zrodu. Spája sa s veľmi negatívnymi predstavami, s alkoholizmom, neschopnosťou postarať sa o seba, asociálnym spôsobom života…, ale i napríklad nemať na vyplatenie účtov. Všetky tieto prejavy by sme azda našli aj u nás, ale zatiaľ to nevidím kriticky. Vedecké definície etnológov nič nezmenia na celospoločenskom fakte ekonomickej a hospodárskej recesie. Mnou prezentovaná veta, že „svetová kríza končí pred bránou Terchovej“, už celkom pravdivá nie je. Dokazuje to aj niekoľko žiadostí o sociálnu výpomoc či pôžičku od rodín, ktoré prišli o zdroj príjmu. Bohužiaľ, z už známych dôvodov, sa nám prostredníctvom sociálnej komisie nedarí pomôcť všetkým. Naša pomoc nezamestnaným sa realizovala aj formou využitia ich práce drobnými službami v prospech obce. Občania tak nestratili nárok na sociálne dávky a obci sa pomohlo hlavne pri udržiavaní čistoty. Reč čísel a štatistík v celoslovenskom meradle hovorí, myslím si, o obci optimisticky. Počet registrovaných nezamestnaných predstavuje 6% (150 z 2500) z ekonomicky činného obyvateľstva. Moja skúsenosť ale hovorí, že čísla nie sú celkom presné, pretože veľa našich obyvateľov pracuje na živnosť a ich pracovné výpadky v štatistikách chýbajú. Hľadaný liek proti chudobe sa snažím obci podávať prostredníctvom aktivít, ktoré som spomenul v predchádzajúcich odpovediach, a v plánoch, ktoré sa chystám realizovať v budúcom období.

Aké máš plány v roku 2010?

Mnohé aktivity, ktoré som spomínal v odpovedi na prvú otázku, sa kontinuálne prelínajú aj do roku 2010, kedy by sme ich radi ukončili. Máme realizované (rekonštrukcia centrálnej časti obce) a pripravujeme (generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, turistických cyklotrás a pod.) projekty na získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Verím, že v nich budeme úspešní tak, ako doteraz. Zároveň, ako každoročne, chceme kvalitne zabezpečiť kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré pravidelne pripravujeme, respektíve sme účastní pri ich organizovaní.

Predvianočný čas je obdobím prianí pohody v rodinách. Aké je Tvoje posolstvo adresované spoluobčanom počas Vianoc a do nového roku 2010?

Prajem všetkým spoluobčanom v nastávajúcom vianočnom a novoročnom období veľa zdravia, šťastia, Božského požehnania a jeho krásne a zmysluplné prežitie.

V mene svojom, ako aj v mene čitateľov našich novín Ti z celého srdca želám požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2010.

Za rozhovor poďakoval Ján Miho ml.
Zdroj: Obecné noviny Terchová

Pridať komentár

Vašu emailovú adresu nezverejníme. Povinné polia sú označené

Novinky na e-mail

Odoberajte novinky z Terchovej na e-mail, ako to už robí 517 ľudí! Raz do týždňa vám príde na e-mail súhrn noviniek zo všetkých webov, ktoré sa venujú Terchovej.

Reklama