Starosta Viktor Vallo o investíciách, chudobe i pomoci obyvateľom Terchovej

Rodisko legendárneho Juraja Jánošíka, cieľ turistov a rekreantov, centrum kultúry a športu, ale aj tradícií. Aká je dnes? Čo sa Terchovčanom podarilo nedávno a kam smerujú? O tom sa pre Žilinský večerník porozprával Ján Miho so starostom Viktorom Vallom.

Začnime trošku zo široka… Kam sa za dvadsať rokov, od revolúcie, Terchovčania dostali, kde sú podľa vás teraz? A kde by mali „pridať“?

Od revolúcie sme si za tých dvadsať rokov vytvorili vynikajúci právny i faktický vzťah k súkromnému vlastníctvu. Je to pochopiteľné a chvályhodné, avšak vo vzťahu k verejnému, v tomto prípade k obecnému vlastníctvu, je (našťastie nie v celkovom meradle) naše právne vedomie dosť abstraktné, nedokonalé až bagatelizujúce.

Ako sa to prejavuje v praxi?

Veď ako ináč si vysvetlíme napríklad každoročný vznik niekoľkých desiatok čiernych skládok rôzneho odpadu (pre ušetrenie niekoľkých eur, ináč to nechápem, pretože zber odpadu robíme v dedine i v osadách pravidelne a dôsledne), znečisťovanie, dokonca poškodzovanie obecných komunikácií!? Likvidácia čiernych skládok a opravy komunikácií idú z obecných peňazí, no v konečnom dôsledku sa tieto prostriedky môžu vynaložiť účelnejšie a efektívnejšie, napríklad na mládežnícke aktivity. V takomto chápaní dôsledkov svojho konania budeme musieť pridať.

Ako hodnotíte vlaňajší rok 2009, poznačený krízou?

Predchádzajúci rok sa mi javí napriek hospodárskej kríze ako značne priaznivý pre rozvoj obce z hľadiska stabilizácie a ďalšieho budovania infraštruktúry. Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie programov rozvoja z vlastných zdrojov, zo štátnych prostriedkov, ako aj zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Poďme teda na to postupne. Do čoho ste vložili vlastné zdroje?

Z vlastných prostriedkov sme vybudovali chodník Ústredie – Diery v objeme približne 2,5 mil. Sk. Takmer 11-miliónovú investíciu odvodnenia cestného telesa realizoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). SEVaK Žilina, a. s., pokračoval aj tento rok v rozširovaní hlavnej vetvy vodovodu Krivánska rizňa – III. etapa, z Bieleho Potoka na Solisko, v objeme 59 mil. Sk. ŽSK teraz koncom roka vybudoval nové živičné povrchy ciest III. triedy Ústredia – Vrátna výťah, vrátane Štefanovej, za cca 34 mil. Sk.

A čo štátne prostriedky?

Z dotácie Ministerstva školstva SR sme v tomto roku realizovali zatepľovanie školských objektov a rekonštrukciu kanalizácie v hodnote 4 mil. Sk. Z rezervy vlády sme so spoluúčasťou obce vybudovali detské ihrisko v Ústredí v hodnote 2 mil. Sk. Zo štátnych prostriedkov v súčasnosti realizujeme 1. etapu kamerového systému v Ústredí s napojením na monitoring polície v hodnote 0,5 mil. Sk.

Ako ste naložili s financiami z európskych fondov?

Z fondov EÚ únie sme získali finančné zdroje na Prívod vody zo zdroja Balátovia, s následným vybudovaním línie Balátovia – Gregušovia, s 218 prípojkami v objeme 93 miliónov Sk. V tomto mesiaci sme začali s úplnou rekonštrukciou a nadstavbou Materskej školy v Ústredí a rekonštrukciou areálu Základnej školy Struháreň. Objem fondových prostriedkov s 5-percentnou spoluúčasťou obce je cca 30 mil. Sk.

Boli však aj iné investície…

S výdatnou pomocou Elektrovodu Žilina, a. s., sme v tomto roku opravili a vymenili časť lávok a rebríkov v Jánošíkových Dierach. Hodnota diela je cca 0,4 mil. Sk. Za aktívnu pomoc ďakujem Jožovi Mičovi, Horskej službe, Poľovníckemu združeniu Vrátna, Poľovníckemu združeniu Jánošík, Jaskyniarskemu spolku, Rybárskemu spolku, Spolku chovateľov poštových holubov a Združeniu turizmu Terchová. Bol to skvelý príklad spolupráce obce a záujmových združení a spolkov. Na záver spomeniem ešte jednu výhodnú investíciu, a to výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorú zrealizovala ako vyvolanú investíciu firma Lidl Slovensko pri výstavbe svojej predajne.

Ako je na tom Terchová s nezamestnanosťou a chudobou?

Chudoba je sociálny fenomén, ktorý sprevádza ľudstvo azda od jeho zrodu. Nedá sa však merať tým, že vidíme niekoho žobrať na ulici. Chudoba sa spája s veľmi negatívnymi predstavami, s alkoholizmom, neschopnosťou postarať sa o seba, asociálnym spôsobom života… Ale chudoba je napríklad i nemať na vyplatenie účtov. Všetky tieto prejavy by sme azda našli aj u nás, ale zatiaľ to nevidím kriticky. Vedecké definície etnológov nič nezmenia na celospoločenskom fakte ekonomickej a hospodárskej recesie. Veta, ktorú som prezentoval, že „svetová kríza končí pred bránou Terchovej“, už celkom pravdivá nie je. Dokazuje to aj niekoľko žiadostí o sociálnu výpomoc či pôžičku od rodín, ktoré prišli o zdroj príjmu. Bohužiaľ, z už známych dôvodov, sa nám prostredníctvom sociálnej komisie nedarí pomôcť všetkým. Naša pomoc nezamestnaným sa realizovala aj formou využitia ich práce drobnými službami v prospech obce. Občania tak nestratili nárok na sociálne dávky a obci pomohli hlavne pri udržiavaní čistoty. Reč čísel a štatistík v celoslovenskom meradle hovorí, myslím si, o obci optimisticky. Počet registrovaných nezamestnaných predstavuje 6 percent (150 z 2500) z ekonomicky činného obyvateľstva. Moja skúsenosť však hovorí, že čísla nie sú celkom presné, pretože veľa našich obyvateľov pracuje na živnosť a ich pracovné výpadky v štatistikách chýbajú. Hľadaný liek proti chudobe sa snažím obci podávať prostredníctvom aktivít, ktoré som spomínal a v plánoch, ktoré sa chystám realizovať v budúcom období.

A aké sú to plány?

Mnohé aktivity, ktoré som spomínal v odpovedi na prvú otázku, sa kontinuálne prelínajú aj do roku 2010, kedy by sme ich radi ukončili. Napríklad, asi v polovici roka 2010 dobudujeme 14 bytových jednotiek v Struhárni u Gregušov v objeme cca 28 mil. Sk. Túto bytovku financujeme úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Máme realizované (rekonštrukcia centrálnej časti obce) a pripravujeme (generálna rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, turistických cyklotrás a pod.) projekty na získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Verím, že v tom budeme úspešní tak ako doteraz. Zároveň, ako každoročne, chceme kvalitne zabezpečiť kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré pravidelne pripravujeme, respektíve sa zúčastňujeme na ich organizovaní.

Autor: Ján Miho
Zdroj: Žilinský večerník

Pridať komentár

Vašu emailovú adresu nezverejníme. Povinné polia sú označené

Novinky na e-mail

Odoberajte novinky z Terchovej na e-mail, ako to už robí 517 ľudí! Raz do týždňa vám príde na e-mail súhrn noviniek zo všetkých webov, ktoré sa venujú Terchovej.

Reklama